sc (scandium) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sc (scandium) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sc (scandium) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sc (scandium).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sc (scandium)

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    scandi