roof nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

roof nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm roof giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của roof.

Từ điển Anh Việt

 • roof

  /ru:f/

  * danh từ

  mái nhà, nóc

  tiled roof: mái ngói

  under one's roof: ở nhà của mình

  to have a roof over head: có nơi ăn chốn ở

  vòm

  the roof of heaven: vòm trời

  under a roof of foliage: dưới vòm lá cây

  the roof of the mouth: vòm miệng

  the roof of the world: nóc nhà trời, dãy núi cao

  nóc xe

  (hàng không) trần (máy bay)

  * ngoại động từ

  lợp (nhà)

  làm mái che cho; (nghĩa bóng) cho trú ngụ, cho ở

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • roof

  * kỹ thuật

  lợp mái

  nóc

  mái

  mái lò

  mái nhà

  phủ mái

  vách

  vòm

  vòm lò

  xây dựng:

  lớp lợp

  lợp nhà

  mái hầm

  mái, lớp lợp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • roof

  a protective covering that covers or forms the top of a building

  protective covering on top of a motor vehicle

  the inner top surface of a covered area or hollow space

  the roof of the cave was very high

  I could see the roof of the bear's mouth

  provide a building with a roof; cover a building with a roof

  Similar:

  ceiling: an upper limit on what is allowed

  he put a ceiling on the number of women who worked for him

  there was a roof on salaries

  they established a cap for prices

  Synonyms: cap