roof lab nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

roof lab nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm roof lab giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của roof lab.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • roof lab

    * kỹ thuật

    panen mái

    tấm mái