roof-deck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

roof-deck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm roof-deck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của roof-deck.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • roof-deck

    * kỹ thuật

    tầng mái