roof jib nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

roof jib nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm roof jib giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của roof jib.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • roof jib

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cần trục trên mái