roof rock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

roof rock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm roof rock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của roof rock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • roof rock

    * kỹ thuật

    đá mài