roof tank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

roof tank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm roof tank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của roof tank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • roof tank

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bể nước trên mái