roof beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

roof beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm roof beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của roof beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • roof beam

  * kỹ thuật

  dầm mái

  xây dựng:

  dầm kèo

  rầm nhà

  xà mái