roof drip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

roof drip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm roof drip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của roof drip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • roof drip

    * kỹ thuật

    ô tô:

    máng nóc