roof hole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

roof hole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm roof hole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của roof hole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • roof hole

    * kỹ thuật

    lỗ mái