roof tile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

roof tile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm roof tile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của roof tile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • roof tile

    * kỹ thuật

    ngói lợp

    tấm lợp