roof plan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

roof plan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm roof plan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của roof plan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • roof plan

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    mặt bằng mái