roof-beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

roof-beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm roof-beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của roof-beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • roof-beam

    * kỹ thuật

    vì kèo