roof tube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

roof tube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm roof tube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của roof tube.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • roof tube

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    ống đỉnh bình cất