ram up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ram up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ram up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ram up.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ram up

    * kỹ thuật

    lấp đi