ram stable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ram stable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ram stable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ram stable.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ram stable

    * kỹ thuật

    chuồng cừu