pi controller nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pi controller nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pi controller giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pi controller.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pi controller

    * kỹ thuật

    bộ điều khiển PI