pain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pain.

Từ điển Anh Việt

 • pain

  /pein/

  * danh từ

  sự đau đớn, sự đau khổ (thể chất, tinh thần)

  to have a pain in the head: đau đầu

  (số nhiều) sự đau đẻ

  (số nhiều) nỗi khó nhọc công sức

  to take pains: bỏ công sức

  hình phạt

  pains and penalties: các hình phạt

  on (under) pain of death: sẽ bị xử tử, sẽ bị tội chết (nếu vi phạm cái gì...)

  to be at the pains of doing something

  chịu thương chịu khó làm cái gì

  to give someone a pain in the neck

  quấy rầy ai, chọc tức ai

  * ngoại động từ

  làm đau đớn, làm đau khổ

  does your tooth pain you?: răng anh có làm anh đau không?

  * nội động từ

  đau nhức, đau đớn

  my arm is paining: tay tôi đang đau nhức đây

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pain

  * kỹ thuật

  y học:

  đau

  xây dựng:

  nhức

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pain

  a symptom of some physical hurt or disorder

  the patient developed severe pain and distension

  Synonyms: hurting

  emotional distress; a fundamental feeling that people try to avoid

  the pain of loneliness

  Synonyms: painfulness

  Antonyms: pleasure

  a somatic sensation of acute discomfort

  as the intensity increased the sensation changed from tickle to pain

  Synonyms: pain sensation, painful sensation

  a bothersome annoying person

  that kid is a terrible pain

  Synonyms: pain in the neck, nuisance

  cause emotional anguish or make miserable

  It pains me to see my children not being taught well in school

  Synonyms: anguish, hurt

  Similar:

  annoyance: something or someone that causes trouble; a source of unhappiness

  washing dishes was a nuisance before we got a dish washer

  a bit of a bother

  he's not a friend, he's an infliction

  Synonyms: bother, botheration, infliction, pain in the neck, pain in the ass

  trouble: cause bodily suffering to and make sick or indisposed

  Synonyms: ail