paintball nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paintball nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paintball giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paintball.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • paintball

    a capsule filled with water-soluble dye used as a projectile in playing the game of paintball

    a game that simulates military combat; players on one team try to eliminate players on the opposing team by shooting capsules of paint at them

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).