infliction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

infliction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm infliction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của infliction.

Từ điển Anh Việt

 • infliction

  /in'flikʃn/

  * danh từ

  sự nện, sự giáng (đòn); sự gây ra (vết thương)

  sự bắt phải chịu (sự trừng phạt, thuế, sự tổn thương...)

  tai ương; điều phiền toái (bắt phải chịu...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • infliction

  an act causing pain or damage

  Similar:

  imposition: the act of imposing something (as a tax or an embargo)

  annoyance: something or someone that causes trouble; a source of unhappiness

  washing dishes was a nuisance before we got a dish washer

  a bit of a bother

  he's not a friend, he's an infliction

  Synonyms: bother, botheration, pain, pain in the neck, pain in the ass