paint-box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paint-box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paint-box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paint-box.

Từ điển Anh Việt

  • paint-box

    /peintbɔks/

    * danh từ

    hộp thuốc màu, hộp thuốc vẽ