paint pot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paint pot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paint pot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paint pot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paint pot

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thùng sơn