paint rolling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paint rolling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paint rolling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paint rolling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paint rolling

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự sơn bằng trục lăn

    sự sơn lăn