paintability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paintability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paintability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paintability.

Từ điển Anh Việt

  • paintability

    xem paint