paint grinder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paint grinder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paint grinder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paint grinder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paint grinder

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy nghiền sơn