paint sprayer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paint sprayer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paint sprayer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paint sprayer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paint sprayer

    * kỹ thuật

    súng phun sơn

    cơ khí & công trình:

    vòi phun sơn