painting gun nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

painting gun nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm painting gun giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của painting gun.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • painting gun

    * kỹ thuật

    súng phun sơn