painting sketch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

painting sketch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm painting sketch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của painting sketch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • painting sketch

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bản phác thảo hội họa