painting on glass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

painting on glass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm painting on glass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của painting on glass.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • painting on glass

    * kỹ thuật

    sự sơn kính