painting on porcelain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

painting on porcelain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm painting on porcelain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của painting on porcelain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • painting on porcelain

    * kỹ thuật

    vẽ hoa trên sứ