painting workshop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

painting workshop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm painting workshop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của painting workshop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • painting workshop

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    xưởng sơn