painting the tape nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

painting the tape nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm painting the tape giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của painting the tape.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • painting the tape

    * kinh tế

    tô vẽ băng tin điện