painting line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

painting line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm painting line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của painting line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • painting line

    * kỹ thuật

    ô tô:

    dây chuyền sơn