painting unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

painting unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm painting unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của painting unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • painting unit

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tổ máy sơn