painting with sackcloth roll nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

painting with sackcloth roll nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm painting with sackcloth roll giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của painting with sackcloth roll.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • painting with sackcloth roll

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự sơn lăn bằng vải đay thô