paint program nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paint program nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paint program giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paint program.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paint program

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chương trình họa