paint marking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paint marking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paint marking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paint marking.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paint marking

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự vạch dấu bằng sơn