paint shop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paint shop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paint shop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paint shop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • paint shop

  * kỹ thuật

  ô tô:

  phân xưởng sơn

  phòng sơn

  xây dựng:

  phân xưởng sơn vẽ