paint film nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

paint film nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm paint film giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của paint film.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • paint film

    * kỹ thuật

    lớp sơn

    xây dựng:

    màng sơn