anguish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anguish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anguish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anguish.

Từ điển Anh Việt

 • anguish

  /'æɳgwiʃ/

  * danh từ

  nỗi đau đớn, nỗi thống khổ, nỗi khổ não (thể xác và tinh thần)

  to cause someone anguish: làm cho ai đau khổ

  to be in anguish: đau khổ

  anguish of body and mind: nỗi đau khổ về thể xác và tinh thần

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • anguish

  extreme mental distress

  Synonyms: torment, torture

  extreme distress of body or mind

  suffer great pains or distress

  Similar:

  pain: cause emotional anguish or make miserable

  It pains me to see my children not being taught well in school

  Synonyms: hurt