mill agent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mill agent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mill agent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mill agent.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • mill agent

    the responsible official at a mill that is under absentee ownership

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).