millboard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

millboard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm millboard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của millboard.

Từ điển Anh Việt

  • millboard

    /'milbɔ:d/

    * danh từ

    bìa cứng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • millboard

    stout pasteboard used to bind books