milline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

milline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm milline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của milline.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • milline

    an advertising measure; one agate line appearing in one million copies of a publication

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).