millinery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

millinery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm millinery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của millinery.

Từ điển Anh Việt

 • millinery

  /'milinəri/

  * danh từ

  đồ trang phục phụ nữ (mũ, băng, dây nơ...)

  nghề làm đồ trang phục phụ nữ; nghề buôn bán đồ trang phục phụ nữ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • millinery

  * kinh tế

  hàng mốt

  hàng thời trang

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • millinery

  shop selling women's hats

  Synonyms: hat shop

  hats for women; the wares sold by a milliner

  Synonyms: woman's hat