milled nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

milled nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm milled giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của milled.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • milled

  (of grains especially rice) having the husk or outer layers removed

  polished rice

  Synonyms: polished

  Similar:

  mill: move about in a confused manner

  Synonyms: mill about, mill around

  mill: grind with a mill

  mill grain

  mill: produce a ridge around the edge of

  mill a coin

  mill: roll out (metal) with a rolling machine

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).