mat formation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mat formation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mat formation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mat formation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mat formation

    * kỹ thuật

    sự tạo lớp lót