light electricity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

light electricity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm light electricity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của light electricity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • light electricity

    * kỹ thuật

    điện cùng dấu