light construction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

light construction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm light construction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của light construction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • light construction

    * kỹ thuật

    kết cấu nhẹ