intermediate web nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intermediate web nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intermediate web giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intermediate web.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intermediate web

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gờ giữa

    gờ trung tâm