intermediate byte nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

intermediate byte nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm intermediate byte giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của intermediate byte.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • intermediate byte

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    byte trung gian